Algemene voorwaarden

Artikel 1, Definities
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

Behandelaar:
Een zelfstandige zorgverlener, lid van de beroepsvereniging MBOG (Maatschappij ter bevordering van de Orthomoleculaire geneeskunde), CAT of een andere door zorgverzekeringen erkende beroepsorganisatie, en handelend als zelfstandig gevestigde praktijk, met een eigen AGB-code;

Cliënt:
degene aan wie door de behandelaar advies verleend wordt dan wel diens wettelijke
vertegenwoordigers;

Arts:
de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de behandelaar is verwezen;

Praktijkadres:
de locatie waarop de praktijk van de behandelaar wordt uitgeoefend;

Artikel 2, Algemeen
De behandelaar geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling
anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte
gesteld.

Artikel 3, Basis
De behandelaar kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing
door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de behandelaar de arts op de hoogte van het
verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan
derden verstrekt.

Artikel 4, Verhindering en annulering afspraken
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te
zijn dient hij de behandelaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen
48 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de behandelaar geeft, dan wel geen
zodanig bericht geeft, is de behandelaar gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende
afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een
zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 48 uur geacht in te gaan
om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de
termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag. Indien annulering van een “intake
consult” plaatsvindt nadat uw de intake vragenlijst heeft ingevuld en ingestuurd, dan is de behandelaar
gerechtigd om de volledige kosten van het intakeconsult in rekening te brengen.

Artikel 5, Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de behandelaar de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke
tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor
zover die berekend zouden moeten worden. De behandelaar is gerechtigd prijsstijgingen door te
voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het
afsluiten der overeenkomst. Waarbij de behandelaar zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk
kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6, Intellectuele eigendom
De behandelaar behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen,
documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs
wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht,
al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke
toestemming van de behandelaar noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor
intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch
door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel,
waarvoor ze door de behandelaar verstrekt zijn.

Artikel 7, Betaling
Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan de behandelaar bij voorkeur
per pin transactie, of contant te geschieden aan het einde van het consult. De cliënt krijgt per
behandeling een nota. Overeengekomen pakketten dienen vooraf per nota betaald te worden.
Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de behandelaar uit welk
hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij overschrijding van de op de nota aangegeven
betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00 administratiekosten.
Indien de nota 30 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de behandelaar gerechtigd om met
terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het
verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de
desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door
een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8, Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De behandelaar heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten
indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten
van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar
verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst
worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat
geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9, Aansprakelijkheid
Het advies van de behandelaar is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen.
De behandelaar sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit
of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de behandelaar verstrekte adviezen,
tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de behandelaar. Met dien verstande dat
voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de behandelaar verzekerd is.
Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in
aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook
ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de behandelaar
nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de behandelaar om welke reden dan ook niet tot
uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de behandelaar te allen tijde beperkt worden tot ten
hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De behandelaar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk
voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen
gezondheidsaspect.

Artikel 10, Klachten
1. Klachten over het handelen van uw behandelaar kunt u eerst bespreekbaar maken met de
behandelaar.
2.Als de klachtbehandeling als bedoeld in lid 1 niet tot een voor u aanvaardbaar resultaat leidt, kunt u een klacht indienen via het klachtenreglement van de beroepsorganisatie waar de behandelaar is aangesloten (i.g.v. de MBOG – KAB (Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen). Een informatiekaart met de benodigde informatie is beschikbaar bij uw behandelaar. 

Artikel 11, Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de behandelaar is bevoegd
kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Zoek je dichtstbijzijnde vestiging

Maak een afspraak met de BodySwitch vestiging bij je in de buurt.

      JOUW SWITCH NAAR EEN BETERE GEZONDHEID!

      BodySwitch is een organisatie voor leefstijlgeneeskunde.